Aan welke basiseisen moet de brandveiligheid van mijn zorginstelling voldoen?

Relevante aspecten

Ga uit van de zeven basiseisen voor brandveiligheid: 1. Voorkom het ontstaan van brand, 2. Zorg ervoor dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen, 3. Zorg voor alarmering bij brand, 4. Zorg voor blusmiddelen, 5. Zorg voor veilige vluchtroutes, 6. Houd een brand binnen de perken, 7. Voorkom voortschrijdende instorting van de bouwconstructie bij brand.

Regelgeving

Ad 1. 'Voorkom brand': afd. 2.8 van het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere de brandveiligheid van rookgasafvoeren en materialen die worden toegepast aan de binnenkant van schachten, kokers of kanalen en dat materialen die worden toegepast brandveilig zijn. In afd. 7.1 van het Bouwbesluit vindt u gebruikseisen om brandgevaar te beperken en om gevaarlijke situaties bij brand te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een verbod op roken en open vuur bij opslag van gevaarlijke stoffen (waaronder ook zuurstof!).

Ad. 2. 'Zorg ervoor dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen': Zie de afdelingen 2.9 en 7.1 in het Bouwbesluit 2012. Daarin vindt u eisen aan de brand- en rookklasse van het oppervlak van constructieonderdelen. Maar ook eisen aan het brandgedrag van de aankleding zoals gordijnen en vloerbedekking. In gebouwen met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied (al of niet met bedgebonden patiënten) gelden zwaardere eisen dan in zorginstelling zonder bedgebied.

Ad. 3. 'Zorg voor alarmering bij brand': Zie de afdelingen 6.5 en 6.6 in het Bouwbesluit 2012. Daarin staan voorschriften voor brandmeld- en ontruimingsalarm-installaties. Welke eisen er in uw situatie gelden, hangt af van de vraag of u te maken heeft met een bedgebied of niet, en of patiënten bedgebonden zijn of niet. Gaat het om een gezondheidsfunctie zonder bedgebied? Dan hoeft er alleen een brandmeldinstallatie of een ontruiminsinstallatie te zijn als de gebruiksoppervlakte of de hoogte van de vloer daarom vraagt; daarbij is de omvang van de installatie afhankelijk van de hoogte. Bij een gezondheidsfunctie met bedgebied (al of niet voor bedgebonden patiënten) moet u altijd zorgen voor een brandmeldinstallatie met volledige bewaking, een certificaat en doormelding naar de brandweer. Bij bedgebonden patiënten geldt bovendien de aanbeveling om te werken met een stil alarm, om onnodige paniek te voorkomen.

Ad. 4. 'Zorg voor blusmiddelen': In afdeling 6.7 van het Bouwbesluit 2012 vindt u eisen aan brandbestrijdingsmiddelen zoals brandslanghaspels en blustoestellen. Ook in een gezondheidszorg blijkt water een effectief blusmiddel, mede omdat het blusmiddel dan onbeperkt beschikbaar is (handbrandblussers kunnen al na enkele sconden leeg zijn). Maar dan is wel van het grootste belang dat het personeel weet hoe zij brandslanghaspels effectief kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de brandslangen een efficiënte evacuatie hinderen.

Ad. 5. 'Zorg voor veilige vluchtroutes': de eisen voor veilige vluchtroutes vindt u in afd. 2.12 en 6.6 van het Bouwbesluit 2012. Uitgangspunt is dat zelfredzame personen maximaal 30 meter door rook kunnen lopen (30 seconden lopen met ingehouden adem met een loopsnelheid van 1meter per seconde). Voor gezondheidszorggebouwen met bedgebied gelden extra eisen voor het vluchten, omdat de evacuatie minder snel op gang komt. Verder geldt een bijzondere situatie voor patiënten die met bed en al in veiligheid moeten worden gebracht. De interne hulpverleningsorganisatie en de vluchtroutes moeten hierop zijn ingericht. Deze specifieke situatie wordt uitgebreider besproken in hoofdstuk 6 van het Infoblad Bouwbesluit 2012 - Brandveiligheid bij een gezonheidszorgfunctie van het ministerie van BZK.

Ad. 6. 'Houd een brand binnen de perken': Zie de afd. 2.10 en 2.11 in het Bouwbesluit 2012. Een gezonheidszorggebouw moet zijn opgedeeld in één of meer brandcompartimenten. Extra beschermde vluchtroutes zoals trappenhuizen moeten altijd buiten zo'n compartiment liggen. Zo maakt u de kans op brand of rook in die ruimten zeer klein. Het is dan ook niet de bedoeling dat er bijvoorbeeld een linnenkar in het trappenhuis wordt neergezet.

Ad. 7. 'Voorkom voortschrijdende instorting van de bouwconstructie bij brand': zie afd. 2.2. van het Bouwbesluit. Voor gezondheidszorggebouwen met bedgebied gelden zwaardere eisen voor de sterkte van constructies, dan voor gebouwen zonder bedgebied. Dit omdat de evacuatie van slapende en soms zelfs bedgebonden personen extra tijd kan vragen.

Risico's bij regulier gebruik

Art. 7.10 van het Bouwbesluit (restrisico) biedt de gemeente de mogelijkheid om tegen brandonveilige situaties op te treden. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van brandbare goederen binnen extra beschermde vluchtroutes.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen