Aan welke eisen moet ik voldoen bij buitenopslag van brandbare, niet-milieugevaarlijke stoffen?

Relevante aspecten

De voorschriften gelden niet alleen als op een naburig perceel een gebouw, kampeerterrein, speeltuin of een opslag van brandgevaarlijke stoffen aanwezig is, maar ook als deze volgens het bestemmingsplan – in de toekomst – zijn toegestaan. Bent u verantwoordelijk voor de buitenopslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, dan moet u bij de inrichting van uw opslag dus rekening houden met een mogelijk toekomstig gebruik van de naastgelegen gebieden.

Regelgeving

Volgens het Bouwbesluit 2012 moet u er bij de inrichting van uw buitenopslag voor zorgen dat u de stralingsbelasting beperkt, om overslag van brand naar naburig terrein te voorkomen.

Vergunning en handhaving

Het opslaan van stoffen zoals hout, rubberbanden en kunststoffen wordt niet direct gezien als milieurisico. Dit valt daarom niet onder het regime van de milieuregelgeving. Toch blijft de milieuzorgplicht (artikel 1.1a Wet milieubeheer) van toepassing. Bij buitenopslag van deze stoffen moet u dus rekening houden met eventuele nadelige gevolgen voor het milieu door brand. Denk bijvoorbeeld aan eisen aan de bluswateropvang om te voorkomen dat dit in het oppervlaktewater terecht komt. Dit regelt u via de omgevingsvergunning.

Nadere toelichting

Om aannemelijk te maken dat uw houtopslag voldoet aan het Bouwbesluit 2012, kunt u de bepalingsmethode in de publicatie van het voormalige ministerie van VROM (mei 2004) ‘Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout’ gebruiken, en het daarbij behorende rekenmodel voor het berekenen van de warmtestralingsbelasting.

Risico's bij brand

De voorschriften voor buitenopslag zijn niet specifiek gericht op het beschermen van de opslag zelf. U loopt dus de kans dat uw materiaal in het geval van brand verloren gaat. Om dit te voorkomen dient u zelf aanvullende maatregelen te nemen. Zorg ook voor voldoende toegangsmogelijkheden voor de brandweer en voor voldoende bluswatercapaciteit. Zo voorkomt u dat er een onbeheersbare situatie ontstaat waarbij de brand alsnog overslaat naar een aangrenzend perceel.

Samenvatting aandachtspunten

Voorkom brandoverslag bij buitenopslag van brandbare niet-milieugevaarlijk stoffen door de stralingsbelasting te beperken. Maak hiervoor zonodig berekening met de bepalingsmethode van het ministerie van BZK. Zorg er voor dat de brandweer goed bij uw opslag kan komen en dat er voldoende bluswatercapaciteit voorhanden is. Inventariseer eventueel nadelige gevolgen voor het milieu en neem dit mee in het aanvragen van een omgevingsvervunning.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen