Aan welke brandveiligheidseisen moeten vluchtroutes in kantoren voldoen?

Relevante aspecten

Een vluchtroute begint in een voor personen bestemde ruimte (meestal de kantoorvloer) en eindigt op het aansluitende terrein vanwaar u de openbare weg kunt bereiken, zonder dat u gebruik hoeft te maken van een lift. Daarbij moet u elke deur op de vluchtroute kunnen openen over de minimaal vereiste breedte, en zonder sleutel. We spreken over 'onafhankelijke vluchtroutes' als er twee vluchtroutes zijn vanuit een subbrandcompartiment, die voeren door afzonderlijke ruimten. Daarbij geldt er een branddoorslag- en overslageis van ten minste 30 minuten. Bovendien mogen deze routes nergens samenkomen of elkaar kruisen.

Regels voor twee vluchtroutes

Start de vluchtroute in een ruimte in een subbrandcompartiment? Zo ja, dan gelden er geen speciale eisen. In de meeste gevallen is dit niet het geval, en kan het personeel vluchten via twee onafhankelijke trappenhuizen. Blijven deze tot de uitgang naar buiten gescheiden van elkaar, dan krijgen ze geen beschermde status. Let op: overbrugt de vluchtroute via het trappenhuis een hoogte van meer dan 8 meter? Dan moet de vluchtroute worden uitgevoerd als extra beschermde vluchtroute! Komt het vluchtende personeel op de begane grond toch weer samen? Dan moet u ervoor zorgen dat die begane grond uit ten minste twee brandcompartimenten bestaat.

Regels voor twee vluchtroutes via één aangrenzende ruimte

Moet het personeel eerst door één aangrenzende verkeersruimte, voordat het in twee richtingen gebruikmaakt van onafhankelijke trappenhuizen? En ligt de gezamenlijke verkeersruimte buiten een brandcompartiment? Zorg dan dat de route is uitgevoerd als extra beschermde vluchtroute. Is de gezamenlijke ruimte besloten? Dan moeten de loopafstanden 30 meter of minder zijn. Kan het personeel niet via meerdere richtingen een onafhankelijke vluchtroute bereiken? Dan gelden de regels voor slechts één vluchtroute. Let op: het personeel mag niet vluchten via een verblijfsruimte (tweede kantoorvloer) waar bureaus e.d. staan, tenzij het een verblijfsgebied is voor bewaking (bv. de receptie) of tenzij er door de verblijfsruimte een tweede onafhankelijke vluchtroute voert.

Regels voor één vluchtroute

Bouwt u een kantoor met één vluchtroute, dan is o.a. de hoogte bepalend voor de maatregelen die u moet nemen qua brandveiligheid. Gaat het om een tweelaags gebouw, met een hoogteverschil van minder dan 8 meter (bestaande bouw: 12 meter) en heeft het trappenhuis een maximum capaciteit van 37 personen (bestaande bouw: 60 personen), dan kan worden volstaan met een beschermde vluchtroute. Bij een hoger gebouw waarbij er meer dan 37 (bestaande bouw: 60) en minder dan 150 personen (bestaande bouw: 225) op het trappenhuis zijn aangewezen moet u zorgdragen voor een extra beschermde vluchtroute, en moet het trappenhuis buiten het brandcompartiment liggen waarin de kantoorruimten zijn ondergebracht. De loopafstand in het enige trappenhuis mag bij de meeste gebruiksfuncties maximaal 30 zijn. Lukt dit niet en zijn er meer dan 150 personen (bestaande bouw: 225) aangewezen op het trappenhuis, dan moet er een tweede vluchtroute zijn of moet u de vluchtroute een zogenoemde veiligheidsvluchtroute (bestaande bouw: veiligheidsroute) worden.

Regels voor een subbrandcompartiment met doodlopend eind

Zijn er in uw kantoorgebouw subbrandcompartimenten (kantoorverdiepingen met div. verblijfsruimten) met een doodlopend eind? Dan is er slechts één uitgang, en mogen in dit compartiment maximaal 150 personen aanwezig zijn. In dit geval moet u per gang zorgen voor een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking.

Regels voor bestaande kantoorgebouwen

De loopafstand in een bestaand kantoorgebouw mag in plaats van 30 meter maximaal 60 meter bedragen bij bijeenkomst- en onderwijsfuncties, en 75 meter bij andere niet tot bewoning bestemde gebruiksfuncties. Een subbrandcompartiment of een ruimte daarin moet minimaal twee vluchtuitgangen hebben als het bestemd is voor meer dan 225 personen. Bij één vluchtroute zijn de regels voor bestaande gebouwen ook ruimer dan bij nieuwbouw: zie 'regels voor één vluchtroute'. Zie voor meer eisen voor bestaande bouw de brochure Het Bouwbesluit Vluchten bij brand van het minsterie van BZK.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen