Wat kan ik doen als een vergunningaanvraag is afgewezen door de gemeente?

De aanvraag van zowel een omgevingsvergunning voor het bouwen (v/h bouwvergunning) als een vergunning voor brandveilig gebruik kunnen door de gemeente worden afgewezen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt de mogelijkheden om als betrokkene kenbaar te maken dat je het hier niet mee eens bent.

Gemotiveerde afwijzing

Een gemeente zal bij de afwijzing van een vergunning motiveren waarom zij geen vergunning zal verlenen. Het is verstandig om deze motivatie goed te bestuderen en te doorgronden alvorens te besluiten om al dan niet bezwaar te maken, in beroep te gaan, of stappen te zetten om tot een voorlopige voorziening te komen. Doorgaans zal de gemeente op de juiste gronden tot haar afwijzende beslissing zijn gekomen. Indien de afwijzing betrekking heeft op de te nemen brandveiligheidsmaatregelen, zal de inrichting van de brandveiligheidmaatregelen behorend bij het gekozen brandveiligheidsconcept moeten worden heroverwogen en herzien. Er zal een nieuwe vergunningaanvraag moeten worden ingediend. Mocht u er toch van overtuigd zijn dat de gemeente ten onrechte tot haar oordeel is gekomen, dan kan het zinvol zijn om vervolgstappen te nemen.

Wabo

De te volgen procedure voor een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen en een vergunning voor brandveilig gebruik ligt vast in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Indien een eigenaar / gebruiker in bezwaar of beroep wil gaan tegen een beschikking van de gemeente, zijn de hoofdstukken 3 en 6 tot en met 8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Procedures bezwaar en beroep

In het algemeen zal er bij de vergunningaanvraag sprake zijn van een reguliere procedure, waarbij de gemeente na uiterlijk 8 weken haar besluit zal publiceren. In het kader van een reguliere vergunning zal eerst een bezwaarschiftenprocedure moeten worden ingezet. Pas in een later stadium kan er sprake zijn van een beroep dat kan worden ingesteld bij de rechtbank, eventueel gevolgd door een hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State (ABRvS). Meestal zal het zover niet komen; de focus ligt hier dan ook op het instellen van een bezwaarschriftenprocedure.

Regels bezwaarschrift

Een bezwaarschift moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit worden ingediend. Belangrijk is het om dit per brief te doen met alle relevante gegevens daarin vermeld (naam en adres, datum waarop je bezwaar indient, tegen welk besluit je bezwaar maakt, reden waarom je bezwaar maakt, en een kopie van de beschikkking van de gemeente). Vervolgens zal het College van B&W een onderzoek doen en streeft zij ernaar om binnen zes weken een beslissing te nemen.
Om te voorkomen dat door een besluit in het kader van een vergunning voor brandveilig gebruik een onvermijdelijke situatie ontstaat, kan je in een spoedprocedure aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen.

Nadere toelichting

De juridische afdeling van de gemeente behandelt het bezwaarschrift en nodigt u meestal uit voor een gesprek. Bereid u goed voor en neem zonodig uw eigen brandveiligheidsadviseur mee. Veelal zullen ook vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdeling Vergunningen: Toezicht & Handhaving / Bouw- en Woningtoezicht en/of de brandweer aanwezig zijn. U krijgt altijd een schriftelijk bericht van de beslissing op het bezwaarschrift.
Indien u ervoor kiest om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank, dient duidelijk te worden aangegeven waarom er sprake is van een onverwijlde spoed om de vergunning te schorsen. Volg daarbij strikt de procedure die daarvoor staat. Overigens schorst een verzoek om voorlopige voorziening niet direct de werking van het besluit waartegen je bezwaar maakt.

Samenvatting aandachtspunten

Uiteindelijk gaat het er om een brandveilig gebouw te creëren. Vaak lijkt het erop dat er een strijd gaande is tussen de eigenaar / gebruiker enerzijds en de gemeente / brandweer anderzijds en de standpunten zich verharden. Maar steeds vaker zien beide "kampen" in dat dit niet gewenst is. Zorg ervoor dat de discussie op basis van argumenten wordt gevoerd.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen