Wat is de status van mijn 'oude' gebruiksvergunning?

Sinds 1 november 2008 is in sommige gevallen geen gebruiksvergunning meer nodig, maar geldt enkel een gebruiksmeldingplicht. Veel bedrijven die voor 2008 een gebruiksvergunning hadden op grond van de gemeentelijke bouwverordening, zijn vanaf 1 november 2008 niet langer gebruiksvergunningplichtig. Wel zullen zij vaak een gebruiksmelding moeten doen/hebben. De 'oude' gebruiksvergunning geldt voor deze bedrijven als gebruiksmelding en de voorschriften die aan de vergunning waren verbonden gelden als nadere eisen voor de gebruiksmelding.

Relevante aspecten

Kort gezegd is er voor gebouwen met verminderd zelfredzame personen en voor gebouwen waar bedrijfsmatig meer dan 10 personen beroepsmatig overnachten, nog steeds een gebruiksvergunning nodig. Sinds de invoering van de Wabo (1 oktober 2010) wordt deze aangevraagd door middel van een aanvraag "omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik". In gebouwen waar gelijktijdig meer dan 50 personen verblijven en voor kamergewijze verhuur, moet een gebruiksmelding gedaan worden. Voor horecagelegenheden volstaat de "oude" gebruiksvergunning wel als gebruiksmelding, waar eerder een gebruiksvergunning vóór 1 november 2008 verplicht was. Wanneer er niets wijzigt in het gebruik, dan is er geen (nieuwe) aanvraag of melding nodig; de oude aanvraag is zaakgebonden en blijft van toepassing.
Bij aankoop van het gebouw moet u dan alleen de bestaande gebruiksvergunning op uw naam laten zetten. Indien het gebruik wel wijzigt of het pand wordt verbouwd, dan moet u wel een nieuwe melding doen of vergunning aanvragen.

Regelgeving

(oude) Gebruiksbesluit 2008 en Bouwbesluit 2012.

Vergunning en handhaving

Gemeente en brandweer kunnen controleren of handhaven en nadere voorwaarden opleggen aan het gebruik, indien zij kunnen onderbouwen dat dit - in het kader van brandveiligheid - nodig is.

Risico's bij regulier gebruik

Voorwaarden gesteld in de "oude" gebruiksvergunning, zijn nog steeds van toepassing voor uw gebruiksmelding. Indien in uw geval sinds 2008 soepelere eisen ten aanzien van het maximaal aantal personen van kracht zijn, kan het nuttig zijn om een wijziging van de voorwaarden in te dienen met een nieuwe gebruiksmelding.

Nadere toelichting

Voor het Gebruiksbesluit 2008 stonden er in gemeentelijke Bouwverordeningen verschillende criteria voor het verplicht stellen van een gebruiksvergunning. Het bezitten van een gebruiksvergunning is sinds 2008 landelijk voorgeschreven en is voor bijna 80% van de gevallen niet meer van toepassing. Een gebruiksvergunning is nog wel verplicht indien bedrijfsmatig, of in het kader van zorg, nachtverblijf wordt verschaft aan 10 of meer personen. Ook voor panden die gebruikt worden voor dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen is de gebruiksvergunning nog verplicht. Deze aantallen kunnen variëren per gemeente. De gebruiksvergunningsplicht is in de meeste gevallen gewijzigd in een meldingsplicht. Dit is dus geen vergunning of besluit. Een gebruiksmelding is verplicht wanneer meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn in een bouwwerk. Een gebruiksmelding is verplicht indien er sprake is van gelijkwaardigheid voor een prestatie-eis voor het gebruiken van een bouwwerk (indien er niet direct wordt voldaan aan de prestatie-eis uit de hoofdstukken 6 en 7 uit het Bouwbesluit 2012). Een gebruiksmelding is verplicht bij kamergewijze verhuur van een woonfunctie.

Risico's bij brand

De eigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle aanwezigen en het voldoen aan de zorgplicht (o.a. het faciliteren van adequaat onderhoud van brandscheidingen en brandbeveiligingsinstallaties). Indien het gebruik van het gebouw wijzigt, wordt geadviseerd om een brandveiligheidsexpert in te schakelen. Ook indien u twijfelt over het brandveilig gebruik van uw gebouw en of aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan een expert u informeren.

Aandachtspunten: hoe houd je de risico's acceptabel?

Nog voordat de Wet Kwaliteitsborging van kracht wordt, is het van groot belang dat u inzicht heeft in uw rechten en plichten als eigenaar of gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door gebruik te maken van een middel dat de kwaliteit kan borgen, zoals de app 'Digitaal Gebouwbeheer'.

Samenvatting aandachtspunten

Een gebruiksvergunning is per 2008 alleen nog vereist voor hotels, pensions, basisscholen, kinderopvang en zorginstellingen. Oude gebruiksvergunningen gelden als gebruiksmelding.

Kennisproducten

Bekijk ook

Zoek in vragen