Bouw- en verbouwvoorschriften - Rubriek

Voor alle bouwwerken in Nederland gelden uniforme bouwvoorschriften die landelijk van kracht zijn. Deze technische eisen liggen vast in het Bouwbesluit. Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 ingevoerd en van kracht geworden. Hier dienen alle bouwwerken in Nederland aan te voldoen. In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen voor het ontwerp van een nieuw gebouw, voor verbouw (renovatie, uitbreiding, herbestemming en tijdelijke bouw) en voor bestaande gebouwen. Elk bestaand gebouw dient ook aan de minimale eisen van het Bouwbesluit te voldoen.

Het Bouwbesluit onderscheid eisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, installaties, gebruik, en bouw- en sloopwerkzaamheden.

  • Ontruimingsalarminstallatie

  • Brandveilig gebruik

  • Bouwvoorschriften nieuwbouw

  • Bouwvoorschriften verbouw

  • Vluchten

  • Veiligheid van personen

  • Gevaar omgeving

  • Brandweer

  • Gelijkwaardigheid

  • Overzicht(en) Thema's