Is de stalen gevel van mijn industriehal wel voldoende brandwerend?

Een brandwerende gevel kan nodig zijn om het gevaar van branduitbreiding naar de buren of naar andere gebouwen op je eigen perceel te beperken.

Relevante aspecten

Of de gevel brandwerend moet zijn hangt af van de gevelhoogte en -breedte en de afstand van de gevel tot de perceelsgrens of het gebouw op eigen perceel. Als de afstand voldoende is hoeft de gevel niet brandwerend te zijn en hoeft de staalconstructie niet brandwerend bekleed te worden. Wat voldoende is wordt bepaald met NEN 6068, dat een model heeft om de straling te berekenen bij industriehallen van staal.

Regelgeving

Het Bouwbesluit stelt een eis aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen gebouwen, in de meeste gevallen is dat 60 minuten. Of aan die eis voldaan wordt moet bepaald worden met NEN 6068.

Vergunning en handhaving

Bij de vergunning moet zijn vastgelegd (tekeningen, berekeningen) hoe aan de wbdbo-eis voldaan is, door afstand van de gevel tot de perceelgrens of door brandwerendheid van de gevels.

Risico's bij regulier gebruik

Wanneer er geen aanpassingen gedaan zijn aan het gebouw of in het gebruik, wijzigt het risico niet.

Nadere toelichting

Bij nieuwe industriehallen of na 2003 gebouwde hallen, die ingedeeld zijn in brandcompartimenten met oppervlakten die aan het Bouwbesluit voldoen, geldt een wbdbo-eis van 60 minuten. Ook geldt het principe van spiegelsymmetrie. Dat wil zeggen dat niet gekeken wordt of, en zo ja, wat er op het buurperceel staat, maar de beschouwde hal wordt (met z'n afmetingen en eigenschappen) ten opzichte van de perceelgrens gespiegeld (of ten opzichte van het hart van openbaar groen, water of weg). Bij de berekening met NEN 6068 wordt gekeken of de straling die op de fictieve, gespiegelde hal valt lager is dan 15 kW/m2. Is dat het geval dan wordt aan de wbdbo-eis voldaan zonder brandwerendheidseisen aan de gevel te stellen. Vuistregel is dat een afstand van 0,7 maal de gevelhoogte voldoende is om de straling onder deze waarde te houden. Bij een gevel van 10 m hoog is dus 7 m afstand nodig tussen twee gevels. Omdat de regelgeving uitgaat van spiegelsymmetrisch t.o.v. de perceelgrens geplaatste bouwwerken betekent dit dat de gevel in dat geval minimaal 3,5 m van de perceelsgrens moet staan. Is de afstand kleiner dan moet de gevel 30 minuten brandwerend zijn (bij een wbdbo-eis van 60), ofwel brandwerend van binnen naar buiten, ofwel van buiten naar binnen. De laatste oplossing is bij staal vaak het gunstigst, omdat de staalconstructie dan niet brandwerend beschermd hoeft te zijn.

Risico's bij brand

Het risico van onvoldoende afstand of onvoldoende brandwerende gevels bij industriehallen is dat de brand over kan slaan naar andere gebouwen als de vuurbelasting in het gebouw hoog is en de brandweer geen mogelijkheden heeft om de aangrenzende panden te koelen (door de bereikbaarheid of onvoldoende bluswater).

Aandachtspunten: hoe hou je risico's acceptabel?

Let op de positionering van gebouwen ten opzicht e van elkaar en de buren en let op de opslag van materialen in de buitenlucht (tegen het eigen gebouw en nabij de perceelsgrens).

Samenvatting aandachtspunten

Of de gevel brandwerend moet zijn hangt af van de gevelhoogte en -breedte en de afstand van de gevel tot de perceelgrens of het gebouw op eigen perceel. Als de afstand voldoende is hoeft de gevel niet brandwerend te zijn en hoeft de staalconstructie niet brandwerend bekleed te worden. 

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen