Wat heeft de gemeente / brandweer te zeggen over de brandveiligheid in mijn gebouw?

De gemeente heeft de taak erop toe te zien dat eigenaren / gebruikers er zorg voor dragen dat de brandveiligheid van hun gebouw voldoet aan de eisen die hier door wet- en regelgeving aan gesteld zijn.

Rol brandweer en gemeente

De eigenaar / gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw en voor de brandveiligheid in het gebouw. Daartoe zal hij er zorg voor moeten dragen dat voldaan is en wordt aan de relevante wet- en regelgeving. Bij zowel het bouwen van een nieuw gebouw als tijdens het gebruik van het gebouw zal de eigenaar / gebruiker in contact komen met de gemeente als bevoegd gezag en, als adviseur van het bevoegd gezag, met de brandweer. De gemeente heeft -als bevoegd gezag- een duidelijke wettelijke taak in toezicht en handhaving. Vaak vraagt de gemeente de brandweer om haar te ondersteunen in haar wettelijke toezichts- en handhavingstaken. De brandweer mag haar taak niet naar eigen voorkeur invullen, maar dient zich te houden aan het wettelijke kader. De brandweer adviseert en het bevoegd gezag beslist.

Wabo

De taak van de gemeente als bevoegd gezag ligt vast in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Omgevingsvergunning

Een nieuw te bouwen gebouw zal moeten voldoen aan de brandveiligheidseisen zoals deze in het Bouwbesluit zijn gesteld. Daarvoor zal de initiatiefnemer van de bouw (dit kan de gebouweigenaar zijn) voorafgaand aan het bouwen een omgevingsvergunning voor het bouwen moeten aanvragen bij het bevoegd gezag. Meestal is dat de gemeente, tenzij er heel bijzondere of milieuactiviteiten een rol spelen. Bij het in gebruik nemen van een nieuw gebouw en bij wijziging van het gebruik in een bestaande situatie moet de eigenaar / gebruiker zich afvragen of er een vergunning voor brandveilig gebruik moet worden aangevraagd bij de gemeente of dat een gebruiksmelding moet worden gedaan bij de gemeente.

Risico's bij regulier gebruik

De eigenaar / gebruiker is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van een gebouw en het gebruik van dit gebouw.

Nadere toelichting

De risico's aangaande de brandveiligheid zijn met name afgewogen in de eisen die het Bouwbesluit aan zowel het gebouw als het gebruik stelt. Aangaande het gebruik zal dan ook bekeken moeten worden wat in de hoofdstukken 6 en 7 daarover staat. De gemeente en in het verlengde daarvan de brandweer, zal een eventuele noodzakelijke vergunning voor brandveilig gebruik moeten verlenen of neemt de gebruiksmelding in behandeling. In beide gevallen kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld door de gemeente. In aanvulling hierop zal met name de gebruiker zich moeten realiseren dat er naast het Bouwbesluit ook andere wet- en regelgeving de invulling van het brandveilig gebruik kan bepalen. Zo zal de gebruiker in de rol van werkgever ook moeten voldoen aan de Arbowet die eisen stelt aan de veiligheid van het bedrijfsproces dat plaatsvindt in het gebouw. Brandveiligheid vormt daar een onderdeel en zal moeten worden beoordeeld met een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie). De instelling van een BNO (BedrijfsNoodOrganisatie) kan daaruit voortvloeien. Overigens speelt de gemeente noch de brandweer hier een rol als handhaver, daar dit onder de verantwoordelijkheid van de Arbeidsinspectie valt. Wel is er momenteel nieuwe regelgeving in voorbereiding als het gaat om bezoekers van een gebouw (dit kunnen bijvoorbeeld ook patiënten in een zorginstelling zijn).

Risico's bij brand

De gekozen systematiek van wel of geen noodzaak om een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan te vragen of een gebruikmelding te doen, is erop gericht om de risico's bij brand op een acceptabel niveau te houden.

Aandachtspunten: hoe houd je de risico's acceptabel?

Wel moet de eigenaar/ gebruiker zich realiseren dat de gestelde gebruikeisen volgens het Bouwbesluit en eventuele aanvullende gebruikseisen gesteld door de gemeente, gericht zijn op de veiligheid van personen. Het is aan te raden om als eigenaar / gebruiker ook aandacht te schenken aan onderwerpen als bedrijfscontinuïteit na een brand (hoe lang kan ik geen gasten ontvangen?), schade aan de inventaris (bijzondere schilderij collectie) en imagoschade.

Samenvatting aandachtspunten

Voor slechts een beperkt aantal situaties zal je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik hoeven aan te vragen of een gebruiksmelding hoeven doen bij de gemeente. Iin alle gevallen dient de nodige aandacht te worden besteed aan het brandveilig gebruik van het gebouw conform de eisen in het Bouwbesluit.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen