Ik organiseer een feest of evenement in mijn gebouw. Waar moet ik allemaal aan voldoen?

Relevante aspecten

De brandveiligheid van gebouwen in de bouwregelgeving is afgestemd op het normale gebruik. Een kantoorgebouw zal dus qua brandveiligheid afgestemd zijn op het aantal werkplekken. Dit geldt voor alle soorten gebouwen/ gebruiksfuncties. In dit voorbeeld wordt verder van een kantoorgebouw uitgegaan.
Als er een feest wordt gegeven in een kantoorgebouw dan zijn de belangrijkste aandachtspunten dat er meer mensen in het gebouw aanwezig zijn dan normaal. En in de meeste gevallen ook meer dan waar het gebouw op ‘berekend’ is. Daarnaast is een groot deel van de mensen niet bekend met het gebouw en wordt het gebouw vaak aangekleed voor het feest. Al deze zaken leveren een extra risico op als het gaat om de brandveiligheid. Als organisator van een dergelijk feest bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. U moet dus zorgen voor maatregelen om de veiligheid te waarborgen.

Regelgeving

De voorschriften waaraan bij het houden van een feest in een gebouw aan moet worden voldaan zijn te vinden in het Bouwbesluit 2012. De eisen in het Bouwbesluit zijn afgestemd op het aantal personen waarvoor een gebouw bestemd is. Heeft u een feestzaal of een café dan is het gebouw berekend op het veilig kunnen vluchten van alle personen die bij volle bezetting aanwezig zijn. Bij een éénmalig (of jaarlijks) feest in een ander gebouw is dat anders. Het betreffende gebouw is geschikt voor dagelijks brandveilig gebruik en dat is normaal gesproken niet voldoende voor en druk feest in een kantoorgebouw. Het is daarom van belang om een aantal zaken te controleren:

 • Controleer of iedereen veilig kan vluchten door na te gaan of er voldoende en voldoende veilige vluchtwegen zijn. Bij brand moet iedereen de ruimten snel kunnen verlaten. Het Bouwbesluit gaat uit van (minimaal) 90 personen die per minuut door een vluchtweg van 1 meter breed kunnen. Heb je een feestzaal met 350 gasten zorg dan voor ongeveer 4 meter breedte aan uitgangen.
 • In het normale gebruik is het toegestaan dat deuren tegen de vluchtrichting indraaien aangezien er maar weinig mensen tegelijk hoeven te vluchten. Bij een feest is dat anders! Controleer de draairichting en zet zo nodig brandwachten in die in geval van een calamiteit de deuren snel openzetten.
 • Zorg voor branddetectie in alle ruimten van het feest. Is er geen brandmeldinstallatie aanwezig of zijn er alleen handbrandmelders, instrueer dan het personeel om extra op rook en brand te letten of zet brandwachten in.
 • Wees voorzichtig met aankleding van het feest. Aankleding mag niet brandbaar zijn en niet nagloeien. Kies voor onbrandbaar materiaal of impregneer de aankleding met daartoe geëigend materiaal. Denk daarbij ook aan bijvoorbeeld kunststof bloemdecoraties en andere losse elementen in de ruimte.
 • Let vooral op bij aankleding aan het plafond of aan wanden. Zorg ervoor dat aankleding niet (brandend!) omlaag kan vallen en let er op dat de aankleding niet druppelt. Wilt u toch aankleding op het plafond toepassen dan zult u onder die aankleding staaldraden of bijvoorbeeld een onbrandbaar net moeten ophangen om omlaag vallen te voorkomen.
 • Zorg voor een goede basishulpverlening. In geval van brand moet iedereen tijdig buiten zijn. Instrueer het personeel en de brandwachten hoe te handelen. Zorg voor een adequaat vluchtplan en zorg dat iedereen zijn of haar taken kent.
 • Controleer tenslotte of het gebouw ontdaan is zaken die vluchten kunnen belemmeren, zoals losliggen kabels, laaghangende versiering en rondslingerende jassen. Zorg er verder voor dat vluchtwegen vrij zijn van brandbaar materiaal en sla geen verpakkingsmateriaal op in vluchtroutes. Controleer dit voor het feest en maak afspraken om dit gedurende de avond nog enkele keren te doen.

Vergunning en handhaving

Voor het geven van een feest in een gebouw is geen specifieke vergunning nodig. In een aantal gemeenten wordt gewerkt met een evenementenvergunning, maar deze zijn feitelijk bedoeld voor feesten buiten gebouwen. Informeer bij twijfel wat in uw gemeente van toepassing is.
De meeste gebouwen die geschikt zijn om een feest van enige omvang in te geven vallen onder de melding brandveilig gebruik. Al vanaf een gebouw bedoeld voor meer dan 50 personen moet een dergelijke melding worden gedaan. Bij die melding moeten plattegronden worden aangeleverd waarop alle voorzieningen in het kader van brandveiligheid zijn aangegeven. De melding is gericht op het normale, dagelijkse gebruik maar biedt ook ruimte voor incidenteel gebruik. Wordt een sporthal bijvoorbeeld een paar keer jaar gebruikt voor een groot feest dan dient dit bij de melding te worden aangegeven, inclusief de extra voorzieningen die worden getroffen voor dat feest. Het bevoegd gezag – de gemeente – kan naar aanleiding van de melding aanvullende eisen stellen aan het doorgaan van de feesten. De gemeente controleert ook of uw gebouw wel geschikt is voor het beoogde feest en in sommige gevallen zal een bezoek ter plaatse worden afgelegd om een en ander te controleren. Met name als u feesten organiseert in combinatie met overnachtingen – zoals bijvoorbeeld bij de scouting – zal er al snel een controle door de gemeente volgen. U kunt een melding brandveilig gebruik doen via het Omgevingsloket online.
Niet altijd valt u onder de meldingsplicht: een klein kantoor waar een personeelsfeest met aanhang wordt gehouden zal bijvoorbeeld niet gemeld worden of bekend zijn bij de gemeente. Van belang is vooral dat de organisator van feest – los van een melding of controle door de gemeente en los van de omvang van het feest – zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid!

Evenementenvergunning

Een evenementenvergunning is verglijkbaar met een vergunning of melding brandveilig gebruik en bedoeld voor feesten en evenementen op terreinen. Een aantal gemeenten werkt ook bij feesten en evenementen in gebouwen met een evenementenvergunning. Vraag dit eventueel na bij uw gemeenten. Indien u een evenementenvergunning nodig heeft kunt u die aanvragen bij de gemeente. Naast de gegevens die ook voor de melding brandveilig gebruik nodig zijn heeft u meestal een beschrijving van de hulpverleningsorganisatie nodig voor het verkrijgen van de vergunning.

De voorschriften voor brandveiligheid zijn opgenomen in de hoofdstukken 2, 6 en 7. Hoofdstuk 2 beschrijft de bouwkundige brandveiligheid: brandcompartimentering en vluchtwegen. Hoofdstuk 6 bevat de voorschriften voor brandveiligheidsinstallaties en 7 het gebruik/ de organisatie, tezamen de zogenoemde BIO-maatregelen. Een brandveilig gebouw kan alleen worden verkregen door op alle drie de onderwerpen te zorgen voor de benodigde minimale veiligheid. Het is aan de gebouweigenaar om te bepalen op welke aspecten vervolgens eventueel extra wordt ingezet. Zou kunnen extra bouwkundige maatregelen in sommige gevallen bepaalde installaties overbodige maken (bijvoorbeeld bij Kamergewijze verhuur) en kan tijdelijk intensief gebruik worden opgevangen door extra personele inzet (denk aan brandwachten).
Door de BIO-maatregelen in evenwicht te houden wordt een brandveilig gebouw verkregen. Maak daarom altijd een goede analyse van het gebouw, de installaties en het gebruik van het gebouw. Wijzigt er een onderdeel, kijk dan of de andere onderdelen moeten moeten worden aangepast.

Aandachtspunten: hoe hou je de risico's acceptabel?

Hiervoor is beschreven waar u aan moet denken als het gaat om de veiligheid van bezoekers van uw feest of evenement. Iedereen moet tijdig kunnen vluchten mocht er iets misgaan en daartoe moet zorgen voor voldoende en voldoende veilige vluchtroutes. Naast het gebouw en de aankleding van het gebouw is ook het gedrag van bezoekers van grote invloed op de brandveiligheid. Bij branden in het verleden waren regelmatig de bezoekers of de acts die optraden de oorzaak van de brand. Instrueer bezoekers en acts dus goed over wat wel en niet is toegestaan. Maak bovenal vooraf een goede analyse van wat er mis kan gaan en voorkom daarmee dat het gedrag van bezoekers of acts kan leiden tot onveilige situaties of brand.

Samenvatting aandachtspunten

Organiseert u een feest of evenement dan zijn dit de aandachtspunten:

 • Zorg voor voldoende en voldoende veilige vluchtwegen.
 • Pas op met aankleding. Deze moet onbrandbaar zijn.
 • Controleer regelmatig of vluchtwegen vrij zijn tijdens het feest of evenement.
 • Instrueer de interne hulpverlening goed.
 • Informeer of u een evenementenvergunning nodig heeft of een aanvullende melding brandveilig gebruik moet doen.

En tenslotte: denk van te voren na wat er mis kan gaan en zorg er vooraf voor dat deze risico’s niet optreden!

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen