Hoe zorg ik ervoor dat de brandwerendheid van een wand behouden blijft?

Voorkomen van uitbreiding van brand

Een brandwerende wand maakt altijd onderdeel uit van een pakket samenhangende brandveiligheidsmaatregelen in een gebouw. Een goed functionerende brandwerende wand voorkomt de uitbreiding van brand en zorgt ervoor dat de rest van het gebouw veilig ontruimd kan worden.

Relevante aspecten

Een wand is pas voldoende brandwerend als alle onderdelen van de wand voldoende brandwerend zijn. Een brandwerende wand bestaat grofweg uit vier onderdelen:

1. de wand zelf;
2. de aansluitingen van de wand op de aangrenzende scheidingsconstructies;
3. de zichtbare 'openingen' in de wand, zoals brandwerende deuren en ramen;
4. de onzichtbare 'openingen' in de wand, zoals de brandwerende doorvoeringen van leidingen en kanalen.

Regelgeving

Indien vanuit de bouwregelgeving eisen zijn gesteld aan de brandwerendheid van een wand, gelden hiervoor de eisen uit het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de mate waarin een brandwerende wand bestand is tegen vuurbelasting. Dit is de 'weerstand tegen branddoorslag' (WBD, vaak ook aangeduid met WBDBO). Binnen het Bouwbesluit wordt een WBD groter of gelijk aan 30 minuten en een WBD groter of gelijk aan 60 minuten onderscheiden.

Vergunning en handhaving

De brandwerendheid van een wand is vastgelegd in de vergunningstekeningen. De brandwerende materialen waaruit de wand is opgebouwd, moeten voldoen aan de hiervoor vereiste brand- en rookklassen. De brandweer kan, in opdracht van het gemeentelijke bevoegd gezag, controleren of alle vereiste brandveiligheidsmaatregelen in het gebouw nog steeds adequaat functioneren. Indien geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, zal de gemeente (lees: het bevoegd gezag) handhavend optreden om de brandveiligheid weer terug te laten brengen op het minimale wettelijk vereiste kwaliteitsniveau

Risico's bij regulier gebruik

In de loop van de tijd kunnen sommige onderdelen van een brandwerende wand vanzelf verouderen waardoor de brandwerendheid zal afnemen of grotendeels teniet zal worden gedaan. Daarnaast kunnen in de loop van de tijd aanpassingen aan de wand worden gedaan waardoor de brandwerendheid ook zal afnemen of grotendeels teniet zal worden gedaan.

Verdieping risico's bij regulier gebruik

Het brand- en/of rookwerende materiaal waaruit een brandwerende wand is opgebouwd zal de oorspronkelijke brandwerende eigenschappen vrijwel altijd behouden. Beschadigingen en reparaties met andere, niet geschikte materialen of reparaties die niet volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier en/of fabrikant worden uitgevoerd, ondermijnen mogelijk de brandwerendheid van de wand.
Bij verbouwingen komt het regelmatig voor dat er nieuwe installatievoorzieningen (leidingen, kabels, kanalen) door de wand heen worden gevoerd. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang deze doorvoeringen voldoende brandwerend worden uitgevoerd. Er zijn speciale producten verkrijgbaar die brandwerende en rookwerende doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen waarborgen. De verwerking hiervan dient precies volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant te geschieden. SBRCURnet heeft hiervoor ook een handboek Brandveilige doorvoeringen op de markt gebracht waarin heel specifiek wordt ingegaan op alles wat meespeelt bij het maken van goede brand- en rookwerende doorvoeringen.

Ook de brandwerende randaansluitingen van de wand op de aangrenzende constructies (wanden, vloeren, plafonds, deuren en ramen) dienen goed onderhouden te blijven. Hiervoor bestaan ook speciale brandwerende producten die brandwerende naden en kieren kunnen afdichten om de brandwerendheid van de wand te kunnen waarborgen.

Risico's bij brand

Als een wand beschadigd is geraakt, er doorvoeringen zijn gemaakt die niet voldoende brandwerend zijn, de naden en kieren niet voldoende brandwerend zijn afgedicht, ontstaat de kans dat de wand bij brand niet voldoende lang bestand is tegen een brand en de brand daardoor kan doorslaan naar het naastliggende gedeelte van het gebouw. De brand breidt zich zo sneller uit dan voorzien in het ontwerp. Personen uit andere gedeelten van het gebouw of personen uit naastliggende gebouwen hebben daardoor minder tijd om zich in veiligheid te brengen. Bovendien zal de directe schade als gevolg van brand groter zijn (brand-, rook- waterschade). Ook de indirecte schade, bijv. omzetverlies door het niet kunnen werken, verlies van klanten als gevolg van het tijdelijk niet kunnen leveren, verlies van bezittingen, etc. kan de nodige consequenties hebben voor het functioneren van een organisatie.

Aandachtspunten: hoe hou je de risico's acceptabel?

Om de risico's van het niet adequaat functioneren van een brandwerende wand acceptabel te houden, is het allereerst noodzakelijk dat degene die verantwoordelijk is voor het beheer van het gebouw zich bewust is van het feit dat de wand brandwerend moet zijn en moet blijven. Een beheerprocedure waarin een regelmatige visuele inspectie plaatsvindt, kan een belangrijke maatregel zijn om de brandwerendheid te waarborgen. Daarnaast is het belangrijk om bij wijzigingen of aanpassingen aan de brandwerende scheidingsconstructie gebruik te maken van geschikte materialen die op de juiste wijze worden toegepast zodat de brandwerendheid gewaarborgd blijft. Als eigenaar of beheerder van een gebouw heb je hier zelf ook een verantwoordelijkheid in: immers als het mis gaat, heb je er zelf last van. Benoem daarom bij verbouwopdrachten waarin wijzigingen of aanpassingen aan brandwerende scheidingsconstructies voorkomen altijd expliciet naar het behoud van de brandwerendheid en eis dat productcertificaten worden overlegd waarin de brandwerendheid van een product in een bepaalde toepassing is vastgelegd. Hou ten slotte toezicht op de juiste uitvoering, zoals beschreven in het productcertificaat en/of de verwerkingsvoorschriften van het product.

Aandachtspunten in het kort

Wees je bewust van het bestaan van een brandwerende wand en de noodzaak om de brandwerendheid te blijven waarborgen. Maak inspectie, controle en onderhoud onderdeel van de beheerprocedure in je gebouw. Ook bij verbouw is het belangrijk de brandwerendheid expliciet te benoemen bij alle betrokkenen en toezicht te houden op ontwerp en uitvoering.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen