Wanneer heb ik een inspectiecertificaat nodig en wat is de geldigheidsduur ervan?

Het Bouwbesluit 2012 en de voorwaarden van een omgevingsvergunning melden dat u in sommige gevallen over een inspectiecertificaat moet bezitten voor uw brandmeld-, ontruimingsalarm-, sprinkler- of rookbeheersinstallatie.

Relevante aspecten

In bepaalde gevallen eist het bevoegd gezag een inspectiecertificaat (zie Regelgeving). Een inspectiecertificaat wordt afgegeven door een onafhankelijk geaccrediteerd inspectiebureau, dat beoordeelt of de installatie voldoet aan de uitgangspunten zoals opgesteld in het Uitgangspunten Document (UPD). Met die verklaring kunt u aantonen dat de installatie in uw gebouw, met uw gebruik, voldoet aan de vooraf opgestelde uitgangspunten.

Regelgeving

Of u een inspectiecertificaat nodig heeft, vindt u in de volgende regelgeving:

  • Brandmeldinstallatie: In bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012.
  • Ontruimingsalarminstallatie: In lid 1 van artikel 6.23.
  • Sprinkler- of een rookbeheersinginstallatie: Voor een (vergunde) sprinkler- of een rookbeheersinginstallatie is altijd een inspectiecertificaat voorgeschreven. Het inspectiecertifcaat moet geldig zijn conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging van 1 september 2012, inclusief wijzigingsblad W1: 2012. Zie de artikelen 1.10 en 1.11 in de Regeling Bouwbesluit, waarin de geldigheid en het betreffende certificatieschema vermeld staat. Het is goed mogelijk dat uw doormelding niet meer voorgeschreven staat (deze eis is bij bijeenkomstfuncties komen te vervallen) en u daarom ook geen inspectiecertificaat meer nodig heeft. Het is aan u om deze extra controle te laten vervallen. Het kan verstandig zijn om een onafhankelijke inspecteur te laten kijken naar de samengang van maatregelen.

Vergunning en handhaving

Zonder geldig inspectiecertificaat is het mogelijk dat het bevoegd gezag gebruiksbeperkende maatregelen treft.

Risico's bij regulier gebruik

Wanneer er afwijkingen worden geconstateerd, kan er niet altijd een certificaat worden afgegeven. Zorg ervoor dat wijzigingen in het gebouw, van de installatie of in het gebruik (bijvoorbeeld samengevoegde ruimtes, of wijziging in een gesprinklerd pand van de opslagruimte van goederen in het magazijn of aan de buitengevel) worden afgestemd met de UPD-opsteller of inspecteur van het inspectiebureau.

Nadere toelichting

Een inspectiecertificaat maakt het in theorie overbodig om daarnaast nog een product- of installatiecertificaat te vragen. Een inspectiecertificaat houdt namelijk in dat er in brede zin naar de integrale voorzieningen is gekeken, dus of de installatie certificeerbaar is en of het ontwerp geschikt is voor het gebouw (soort en gebruik). Het kan wel verstandig zijn om in ieder geval het productcertificaat te ontvangen van de installateur; dit kan tijd - en dus geld - besparen bij een inspectie.

Risico's bij brand

Wanneer er sprake is van een doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer (een RAC), is er altijd sprake van een geldigheidsduur van het certificaat van ten hoogste 1 jaar. Het is mogelijk dat er (oude) afspraken zijn vastgelegd in het Programma van Eisen of in Uitgangspuntendocumenten, waarin wordt gesproken over een inspectiefrequentie van 2 x per jaar. Het kan verstandig zijn om hierover in contact te treden met een onafhankelijk adviesbureau of met het bevoegd gezag om deze frequentie te verlagen naar 1 x per jaar. Zonder doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer is er nog maar 1 x in de 3 jaar een inspectie nodig. Het afgegeven inspectiecertificaat is in die gevallen 3 jaar geldig.

Aandachtspunten: hoe houd je de risico's acceptabel?

De jaarlijkse of driejaarlijkse inspectie regelt automatisch dat de risico's voor een groot deel zijn afgedekt. Wanneer een eigenaar of gebruiker zaken wijzigt die van invloed zijn op de uitgangspunten van de installatie, is het van belang dit te overleggen. In dat geval houd je te allen tijde de risico's acceptabel. Wees hierin proactief en wacht niet tot een inspecteur tot afkeur komt.

Samenvatting aandachtspunten

Een inspectiecertificaat is verplicht voor alle sprinkler- en rookbeheersinginstallaties, indien dit staat aangegeven in bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012. Indien u een doormelding bezit, is er altijd een inspectiecertificaat nodig. Een inspectiecertificaat verklaart dat uw installatie voldoet aan de eisen van de norm en de uitgangspunten. Let op de geldigheidsduur van het inspectiecertificaat, dit is meestal 1 of 3 jaar. Een product-, installatie- of onderhoudscertificaat is niet meer verplicht, maar kan verstandig zijn om te bezitten bij de aanleg van uw nieuwe installatie(s).

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen