Hoe toon ik aan dat mijn eigen brandveiligheidsoplossing gelijkwaardig is aan de eisen in het Bouwbesluit?

Op grond van de gelijkwaardigheidsbepaling mag u op een andere manier aan de brandveiligheid voldoen, dan het Bouwbesluit voorschrijft (het gaat dan om voorschriften in hoofdstuk 2 tot en met 7). Zo kunt u bijvoorbeeld meer ontwerpvrijheid en ruimte krijgen voor innovatieve oplossingen in een gebouw.

Relevante aspecten

De oplossingen waar u op grond van gelijkwaardigheid voor kiest, moeten gelijkwaardig zijn aan de prestatie-eisen en/of functionele eisen die het Bouwbesluit voorschrijft. Voorwaarde is wel dat de gekozen oplossing minstens dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt (de vijf pijlers van het Bouwbesluit).

Wanneer is iets gelijkwaardig?

Stel vast wat de wetgever met de voorschriften voor een bepaald aspect van een bouwwerk heeft beoogt. Dit kunt u meestal afleiden uit de functionele eis (aansturingsartikel in elke afdeling van het Bouwbesluit) of uit de prestatie-eisen die gelden. Houd daarbij in gedachten dat de eisen 'slechts' een invulling zijn van de oorspronkelijke overheidsdoelstellingen. Die vormen de basis voor de eisen in het Bouwbesluit en u kunt uw gelijkwaardigheid ook rechtstreeks toetsen aan die doelstellingen.

Vergunning en handhaving

Gelijkwaardigheid moet u voldoende aannemelijk maken bij het bevoegd gezag, dus in de meeste gevallen bij uw gemeente. Doet u bij een vergunningaanvraag voor het bouwen of voor brandveilig gebruik van uw gebouw een beroep op gelijkwaardigheid, dan betrekt de gemeente die gelijkwaardigheid bij de beoordeling van uw vergunningaanvraag of melding.

Hoe maak ik gelijkwaardigheid aannemelijk?

U onderbouwt de gelijkwaardige oplossing door de mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu (daadwerkelijke prestatie) waarin de gelijkwaardige oplossing is opgenomen te vergelijken met een (gangbare) referentiesituatie die direct voldoet aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. De wijze waarop u dit aantoont of aannemelijk maakt, is geheel aan de aanvrager en mag niet worden voorgeschreven door het bevoegd gezag. Uiteraard beoordeelt het bevoegd gezag wel of zij de gehanteerde onderbouwing betrouwbaar genoeg acht. U kunt daarbij gebruik maken van specifieke bepalingsmethodes of u kunt de gemeente overtuigen met eerder onderzoek dat is uitgevoerd, een wetenschappelijk publicatie waaruit blijkt dat uw oplossing zal voldoen, of een door de Adviescommissie Praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften uitgebracht advies.

Wat kan de Adviescommissie Praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften betekenen?

Burgers, ondernemers en overheden kunnen bij deze commissie advies vragen over hoe zij voorschriften voor brandveiligheid moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer er een verschil van inzicht is met uw gemeente over gelijkwaardigheid van een oplossing bij de toepassing van voorschriften over brandveiligheid. Zie voor meer informatie www.adviescommissiebrand.nl

Nadere toelichting

U vindt overheidsdoelstellingen in de Nota van toelichting bij het Bouwbesluit 2012, maar ook in de wetshistorie, in Kamerstukken en andere officiële publicaties, en in onderzoeksresultaten die als basis hebben gediend voor een Bouwbesluitvoorschrift.

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen