Wanneer heb ik een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig?

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig.

Relevante aspecten

De eigenaar / gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan het brandveilig gebruik van een gebouw. De gemeente of brandweer heeft hierin geen verantwoordelijkheid, maar kan wel handhaven. Bij risicovolle vormen van gebruik zal de eigenaar / gebruiker aanvullende acties moeten ondernemen richting de gemeente.

Vergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding

Of een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig is, staat in het Besluit omgevingsrecht, onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze vergunning is nodig wanneer in een gebouw ofwel bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft, of in het kader van de verzorging van meer dan 10 personen nachtverblijf wordt verschaft (een gemeente mag in haar Bouwverordening van een ander aantal uitgaan). Denk bijvoorbeeld aan een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis of gevangenis;- dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf. Ook is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik verplicht als dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.

Indien een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik niet noodzakelijk is, dan kan het zo zijn dat een gebruiksmelding moet worden gedaan. Dit is vastgelegd in paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding is van toepassing wanneer:

  • in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk verblijven (geldt niet voor woningen en woongebouwen);
  • een woning kamergewijs wordt verhuurd aan vijf of meer afzonderlijke bewoners;
  • aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 is voldaan op basis van een gelijkwaardige oplossing.

In de overige gevallen hoeft de eigenaar / bewoner geen actie richting de gemeente te nemen.

Procedure aanvragen omgevingsvergunning

Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik moet de aanvrager er rekening mee houden dat de procedure maximaal 26 weken kan duren (uitgebreide procedure in plaats van reguliere procedure) en dat er leges in rekening worden gebracht door de gemeente. In geval van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik en een gebruiksmelding mag de gemeente nadere voorwaarden aan het brandveilig gebruik stellen in aanvulling op de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012. Die aanvullende voorwaarden hebben vaak betrekking op het maximaal aantal personen dat tegelijk in het gebouw aanwezig mag zijn.

Risico's bij regulier gebruik

Risicovolle vormen van gebruik van een gebouw zijn gerelateerd aan het aantal personen dat verblijft in het gebouw en het gebruik als nachtverblijf, dagverblijf voor kinderen, dagverblijf voor lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen. Daarnaast is er sprake van een risico als in afwijking van de oplossingen die het Bouwbesluit 2012 in het kader van installaties en gebruik stelt, gebruik wordt gemaakt van gelijkwaardige oplossingen.

Eigen verantwoordelijkheid

De overheid is er bij het opstellen van het Besluit omgevingsrecht en het Bouwbesluit 2012 van uitgegaan dat eigenaren / gebruikers hun verantwoordelijkheid weten te nemen als het gaat om gebruik van gebouwen waar de risico's op brand relatief laag zijn. Voor slechts een beperkt deel van het gebruik is ervoor gekozen dat de gemeente wel middels een vergunningverlening of op basis van handhaving waar nodig corrigerend kan optreden. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of een gebruiksmelding zal de eigenaar / gebruiker zich moet realiseren dat de gemeente binnen haar bevoegdheden corrigerend kan gaan optreden.

Risico's bij brand

De gekozen systematiek van wel of geen noodzaak om een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan te vragen of een gebruikmelding te doen, is erop gericht om de risico's bij brand op een acceptabel niveau te houden.

Aandachtspunten: hoe houd je risico's acceptabel?

Wel moet de eigenaar/ gebruiker zich realiseren dat de gestelde gebruikeisen volgens het Bouwbesluit en eventuele aanvullende gebruikseisen gesteld door de gemeente, gericht zijn op de veiligheid van personen. Het is aan te raden om als eigenaar / gebruiker ook aandacht te schenken aan onderwerpen als bedrijfscontinuïteit na een brand (hoe lang kan ik geen gasten ontvangen?), schade aan de inventaris (bijzondere schilderij collectie) en imagoschade.

Samenvatting aandachtspunten

Voor slechts een beperkt aantal situaties zal je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik hoeven aan te vragen of een gebruiksmelding hoeven doen bij de gemeente. Echter, in alle gevallen dient wel de nodige aandacht te worden besteed aan het brandveilig gebruik van het gebouw conform de eisen in het Bouwbesluit.

 

Kennisproducten

Bekijk ook

Gerelateerde rubriek

Gerelateerde thema's

Gerelateerde vragen

Zoek in vragen